Інструкція з охорони праці при роботі з компресорними установками.

1. Загальні положення.

1.1. Цією інструкцією визначаються основні положення та вимоги охорони праці, які спрямовані на збереження життя та здоров`я працівників.
1.2. Інструкція розроблена на основі “Положення про розробку інструкцій по охороні праці”

ДНАОП 0.00-4.15-98,  “Типового положення про навчання  з питань охорони праці” ДНАОП 0.00-4.12-99, “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” ДНАОП 0.00 – 1.07 – 94, “Правил безпеки праці в ДПО МВС України”,   та інших документів регламентуючих питання охорони праці
1.3.Інструкція   визначає порядок виконання безпечних прийомів і методів праці при роботі з компресорними установками (далі – компресори)   що є в частині, і призначена для навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці.
1.4.    По даній інструкції  працівники, що допущені до роботи з компресорами інструктуються
перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні  3 місяці (повторний інструктаж) . Результат інструктажу заноситься в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці”.
1.5.Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.
1.6.Працівники, які допущені до роботи з компресорами  зобов’язані знати і виконувати дійсну інструкцію, повинні виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом частини, та по якій він проінструктований, і не виконувати ті вказівки, які суперечать правилам охорони праці.
1.7. Навчання та атестація персоналу, який обслуговує посудини, повинні проводитись у навчальних закладах, навчально-курсових комбінатах (курсах), а також на курсах, спеціально створених підприємствах, які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України.
Індивідуальна підготовка персоналу не допускається.
1.8. Особам, які склали іспити, видаються посвідчення з вказівкою найменування, параметрів робочого середовища посудин, до обслуговування яких ці особи допущені.
1.9. Періодичні перевірки знань працівників, які обслуговують компресори проводиться не рідше одного разу в 12 місяців.
1.10. Допуск працівників до самостійного обслуговування посудин оформляється наказом по частині.
1.11.До роботи з компресорами допускаються працівники,  що пройшли  відповідну підготовку, пройшли медичний огляд, вступний, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

1.12. Начальником частини  повинен бути встановлений порядок, щоб персонал, допущений до роботи на компресорі, вів ретельне  спостерігання за дорученим йому обладнанням шляхом його огляду, перевірку дії арматури, контрольно-вимірювальних пристроїв, запобіжних і блокуючих пристроїв і підтримки посудин у справному стані.
Результати огляду і перевірки повинні записуватись в змінному журналі.

1.13. Працівник повинен знати:
•    будову компресора, параметри  роботи, принцип дії компресора, вимірювальних приладів та апаратури, порядок і терміни їх перевірки, експлуатаційні вимоги до них;
•    «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;
•    інструкцію для особи, відповідальної за справний стан і експлуатацію компресора;
•    інструкцію заводу-виробника компресора;
•    виробничу інструкцію  по режиму роботи посудин та їх безпечному обслуговуванню для майстрів ГДЗС;
•    схему трубопроводів стисненого повітря (кисню),  холодильників, водомасловідділювачів та інших пристроїв;
•    місця встановлення і схему контрольно-вимірювальних приладів;
•    способи знаходження та усунення несправностей в роботі компресора;
•    схему монтажу;
•    інструкцію по проведенню випробування на герметичність посудин, що працюють з
небезпечними для людей газами або рідинами;
•    «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації електроустановок» в частині, що стосується електрообладнання компресора.
•    способи (уміти) надання першої медичної допомоги при нещасних випадках;
правила користування первинними засобами пожежогасіння.

1.14.Працівники, які допущені до роботи з компресорами при не виконанні ними вимог безпеки, викладених в інструкції з охорони праці, у залежності від характеру порушень притягуються до дисциплінарної , матеріальної і кримінальної відповідальності згідно чинному законодавству.

1.16. Робоче місце при роботі на компресорі: компресор з верстатом, що заземлює контур, електропровід, пусковий пристрій, манометр.

1.17.Головними небезпечними та шкідливими виробничими факторами, які можуть діяти на працівника являються:
•    підвищена  температура поверхні обладнання;
•    підвищені рівні шуму, вібрації на робочому місці;
•    дія рухомих і таких, що обертаються , деталей обладнання і механізмів
•    можливість ураження електричним струмом
•    недостатня освітленість робочої зони;
•    підвищена загазованість робочої зони.

1.17. Технічний стан компресора повинен відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки праці,  охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій заводів виробників і іншої нормативно- технічної документації.
1.18.Відповідальність з забезпечення  справного стану та безпечної експлуатації компресора покладається начальником частини на осіб начальницького складу.
1.19. Працівник, який допущений до роботи на компресорі повинен:
•    виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
•    пам’ятати про  особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку
товаришів по роботі;
•    виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і яка доручена керівником;
•    не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці;
•    користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту;
•    не допускати сторонніх осіб на своє робоче  місце;
•    вміти надавати  першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;
•    утримувати робоче місце в чистоті і порядку

1.20 Вимоги до приміщення компресорних установок:

1.20.1 Не допускається розміщення апаратури і обладнання, технологічно і конструктивно не
пов`язаних з компресорами;

1.20.2. Підлога повинна бути рівною з неслизькою поверхнею, малостійкою.
1.20.3. Приміщення повинно обладнуватися вентиляцією.
1.20.4.  Всі рухомі і обертаючи частини компресорів, електродвигунів та інших механізмів
повинні надійно огорожуватись.
1.20.5.  Корпуси компресорів  повинні заземляться.
1.21. Всі компресорні установки повинні забезпечуватись контрольно-вимірювальними
приладами.
1.22. Манометри повинні мати клас точності не нижче –1,5 при робочому тиску посудини понад 2,5 МП (25 кгс/см2).
1.23. Манометри повинні бути з такою шкалою, щоб при робочому тиску стрілка знаходилась в
середній третині шкали.
1.24. На шкалі манометра має бути нанесена червона риска, яка б вказувала на робочий тиск у посудині. Замість червоної риски дозволяється прикріплювати до корпусу манометра металеву пластинку, пофарбовану в червоний колір і щільно прилягаючу до скла манометра.
1.25. Між манометром і посудиною має бути встановлений триходовий кран або інший аналогічний  пристрій, що дозволяє проводити періодичну перевірку манометрів за допомогою контрольного манометру
1.26. Манометр не дозволяється застосовувати  у випадках коли:
1.26.1 Відсутня пломба, або клеймо з відміткою про проведення  перевірки.
1.26.2. Прострочений термін перевірки.
1.26.3. Стрілка манометра під час його виключення не повертається на нульову відмітку шкали на величину, яка перевищує половину його погрішності (похибки), що допускається для цього приладу.
1.26.4. Розбито скло або є інші пошкодження, що можуть позначитись на правильності його показань.
1.27. Перевірка манометрів з їх опломбуванням або клеймуванням повинна проводитись не рідше ніж один раз у 12 місяців. Крім того, не рідше одного разу в 6 місяців необхідно проводити додаткову перевірку робочих манометрів контрольним манометром із занесенням результатів до журналу контрольних перевірок.
1.28. Кожний компресор повинен забезпечуватися запобіжними пристроями від підвищення тиску більше допустимого значення.
1.29. Регулювання запобіжних клапанів повинно здійснюватись на спеціальних стендах особами, які мають право до виконання цих робіт, з записом про проведення регулювання в “Журналі
технічного обслуговування компресорного обладнання”.
1.30. Схема включення посудин повинна бути вивішена на робочому місці.
1.31. Для змазування компресора необхідно використовувати тільки ті мастила, які передбачені заводом-виробником компресора. Кожна партія мастил повинна мати заводський сертифікат із зазначенням фізико-хімічних властивостей мастил.
1.32. Запобіжні клапани водомасловідділювачі, циліндри, клапанні коробки тощо необхідно своєчасно очищати від конденсату, забруднення, масляних відкладень, нагару тощо  згідно з інструкцією по експлуатації компресора.
1.33. На компресорі повинне бути нанесено фарбою на помітному місці  або на спеціальній табличці  форматом не менше 200 х 150мм:
–    робоче середовище (“Кисень”, “Повітря”);
–    дозволений тиск.
1.34. Після перекачування повітря, використовувати компресор в якості кисневого допускається
тільки після промивки і обезжирювання в спеціальних майстернях, підприємствах.

1.35.В компресорній повинна бути технічна документація:
•    схема трубопроводів, з вказанням місць встановлення вентилів, контрольно-
вимірювальних приладів, автоматики тощо;
•     графіки проведення       планово-попереджувальних ремонтів компресорів (на 2004, 2005
роки);
•    журнал технічного обслуговування компресорного обладнання;
•    журнал обліку роботи компресора;
•    змінний журнал;
•    паспорт-сертифікат компресорного масла;
•    інструкції з охорони праці при роботі на компресорі і відповідального за справний стан і
безпечну дію посудин;
•    журнали перевірки метрологічного обладнання. Акти лабораторних перевірок манометрів;
•    копії паспортів на компресори;
•    копії наказу по частині про допуск працівників до роботи на компресорах і призначення
відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію компресорів;
•    Копії протоколів про перевірку знань майстрів ГДЗС, що працюють з компресором.

1.36. Для підтримання посудини в справному стані необхідно своєчасно проводити (відповідно до графіка) її ремонт. План-графік планово-попереджувальних ремонтів повинен розроблятись щорічно, згідно інструкцій заводу виробника, інших нормативних документів.
1.37. Результати ремонту  заносяться до журналу технічного обслуговування компресорного обладнання.
1.38.Ремонт із застосуванням  зварювання (пайки) посудин, що працюють під тиском, повинен проводитись за технологією, розробленою підприємством-виробником, конструкторською або ремонтною організацією, до початку виконання робіт, а результати мають бути занесені до паспорту посудин.
1.39. Ремонт посудин та їх елементів, які знаходяться під тиском, не допускається.
1.40. Ремонт і чищення обладнання і трубопроводів, які знаходяться під тиском забороняється.
1.41. При внутрішньому огляді, очищенні чи ремонті водомасловіддільників, повітрягазозбірників чи інших ємностей, вони повинні бути надійно відключені від відповідної мережі заглушками з хвостовиками, повністю звільнені від газу чи повітря і продуті чистим повітрям не менше 10 хв.
1.42. Після очищення і ремонту частин чи вузлів компресора необхідно впевнитись в тому, що в них не залишилось будь-яких сторонніх предметів.