Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Облік та аналіз дебіторської заборгованості.

анализОблік та аналіз дебіторської заборгованості
Гринюк Ірина Миколаївна
студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Актуальність теми. Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням нормального циклічного процесу, пов’язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок, погіршенням платоспроможності. Доказом тому є статистичні дані, які підтверджують значну частку дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів підприємств.
Проблеми теорії і практики обліку та аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством досліджено в працях багатьох економістів. Значний внесок у вирішення цих проблем зробили вітчизняні дослідники: І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бугинець, А.Д. Бутко, С.Ф. Голов, Л.В. Городянська, Р.О. Костирко, В.М. Костюченко, Г.О.Кравченко, С.А. Кузнєцова, Л.О. Лігонеико, А.А. Мазаракі, Г.В. Митрофанов, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Ю.І. Осадчий, Г.В. Савицька, В.В. Сопко, А.ГІ. Шаповалова, В.О. Шевчук, О.А. Шевчук та ін. З іноземних вчених необхідно відзначити А. Апчерча, Дон Р. Хенсена, Д. Нортона, Р. Каплана, Я.В. Соколова тощо. Враховуючи надбання науковців з обліку та аналізу дебіторської заборгованості, залишаються невирішеними ряд теоретичних та практичних питань щодо забезпечення інформаційних потреб внутрішніх користувачів.
Мета і завдання дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень обліку і аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством.
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, бухгалтера, економіста, менеджера.
Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість.
Важливим питанням є оцінка дебіторської заборгованості для відображення її в балансі підприємства. Згідно зі Стандартом 10 дебіторська заборгованість має відображатись у балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто за реальною сумою заборгованості, яку підприємство може мати.
дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх еквівалентів або інших активів. Відповідно дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
За терміном погашення розрізняють довгострокову та поточну дебіторську заборгованість.
Поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Дебіторська заборгованість буває забезпечена (векселями) та незабезпечена.
Дебіторська заборгованість поділяється також на:
безнадійну;
сумнівну;
дійсну.
Залежно від виникнення дебіторська заборгованість поділяється на:
дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги;
векселі отримані;
дебіторську заборгованість за розрахунками;
іншу поточну дебіторську заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.
Відповідно до принципу обачності, в момент визначення доходу від реалізації підприємство повинно визнати можливі втрати від неповернення частини боргів покупцями. Тобто по сумнівній заборгованості з метою відображення реальної картини фінансового стану підприємства створюється резерв сумнівних боргів, таким чином поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості — це сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1213 внесені зміни до ряду нормативних актів з бухгалтерського обліку. Зокрема, змінені норми п. 8 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», що стосуються порядку визначення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку.
до сумнівних боргів П(С)БО 10 відносить ті суми дебіторської заборгованості, щодо яких існує непевність у тому, що вони будуть погашені. Правильне визначення суми резерву сумнівних боргів допоможе адекватно оцінити стан активів і фінансові результати діяльності підприємства. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати в складі інших операційних витрат.
П(С)БО 10 виділяє два методи визначення величини резерву сумнівних боргів:
— застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
— застосування коефіцієнту сумнівності.
коефіцієнт сумнівності розраховується одним з трьох запропонованих способів:
1) визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
2) класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення;
3) визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3–5 років.
Розмір резерву за методом застосування коефіцієнту сумнівності розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на шуканий коефіцієнт.
Поточна дебіторська заборгованість, не пов’язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг (дебіторська заборгованість по розрахунках та інша дебіторська заборгованість), визнана безнадійною, списується з балансу з відображенням витрат в складі інших операційних витрат. По такій заборгованості резерв сумнівних боргів не створюється.
Поточна дебіторська заборгованість включає всі вимоги підприємства до інших юридичних і фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. У більшості випадків можна визначити два головних види поточної дебіторської заборгованості: товарну і нетоварну (неопераційну).
Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату продукції (яка має натурально-речову форму), робіт та послуг.
Товарна дебіторська заборгованість виникає внаслідок звичайної операційної діяльності підприємства, яка може передбачати продаж товарів, виконання робіт та надання послуг.
Розрахунки з покупцями та замовниками відносяться до товарних відповідно до визначення.
Для обліку розрахунків за товарними операціями застосовується рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”. Цей рахунок активний, розрахунковий, балансовий.
По дебету рахунку 36 відображають вартість відвантаженої покупцям продукції (наданих послуг) в продажних цінах (з ПДВ, з акцизним збором та інше).
По кредиту рахунку 36 – зменшення заборгованості покупців внаслідок сплати за продукцію , тобто отримання коштів на поточний рахунок або в касу
Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. За даними бухгалтерської звітності (ф. 1, ф. 2) можна визначити низку показників, що характеризують стан дебіторської заборгованості.
Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршав стан розрахунків з покупцями проти минулого року. Якщо на підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то можна зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршання фінансового стану підприємства.
Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування.
Дослідивши питання обліку операцій з дебіторської заборгованості можна зробити висновки, щодо актуальності цієї теми. На мою думку, цьому питанню приділяється надто мала увага порівняно з проблемними питаннями у цій сфері.
Актуальність даної теми заключається у тому, що на сьогодні в Україні вітчизняні товаровиробники зіштовхнулися з проблемами неплатежів. При цьому перед ними постає питання: зберегти обсяги виробництва, збільшуючи при цьому дебіторську заборгованість, або знизити обсяги виробництва контролюючи розміри дебіторської заборгованості на певному рівні.
З переходом України до ринкових відносин настала потреба у реформуванні бухгалтерського обліку. Діючий план рахунків та фінансова звітність суттєво відрізняються від міжнародних стандартів.
З переходом України на міжнародні стандарти є необхідним пристосування обліку до міжнародних умов, що не завжди є доречним у нашій країні та є неможливим у застосуванні у нашій сьогоденній практиці.
Дослідження податкового законодавства показало його недосконалість. Сьогодні підприємства сплачують непомірні податки, які не дозволяють у нашій країні розвиватись ринковим відносинам. Більшість підприємств приховують свої доходи з метою зменшити податковий тягар. Також суперечливість податкового законодавства породжує саму невідповідностей.
Перелік використаних джерел
ПСБО 10 Дебіторська заборгованість
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
Фінансовий облік: Навч. посібник. /За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. –2-ге вид., доп. і перероб.–Івано-Франківськ, 2009. – 509 с.
П.В. Чалюк, Л.Я. Швейкіна, Л.В.Чаплигіна БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК в 2 частинах
Гудзь Н.О., Шелудько А.Г., Даценко Г.В. Інвентаризація як один із інструментів ефективного господарювання
Бухгалтерський фінансовий облік Теорія та практика — Верхоглядова Н.І., Шило В.П.
Волович О.Б. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості
Кричинська МВ — Бухгалтерський облік
Зубілевич С.Я. та ін. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла / Київ: «Центр учбової літератури» 2010