Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Розрахунок собівартості зберігання насіння сої.

Економічне обгрунтування проекту
Розрахунок собівартості зберігання
Вартість зберігання насіння сої, грн.
Сзб = Спзп + Сутр+ Сзв,
де Спзп — повна заробітна плата виробничих працівників; Сутp — вартість утримання основних виробничих фондів;
Сзв — загальновиробничі накладні витрати. Повна заробітна плата виробничих працівників, грн.
Спзп = Сзп + Сдоп.зп + Свщр,
де   Сзп — основна заробітна плата виробничих працівників;
Сдопзп — додаткова заробітна плата працівників;
Свщр — відрахування від заробітної плати.
Основна заробітна плата працівників сховища за сезон зберігання   і переробки сої на основі технологічної карти наведена в таблиці 1.
Додаткова заробітна плата працівників, грн:
Сдоп.зп — Кдоп.зп * Сзп,
де Кдопзп = 0,08 — коефіцієнт додаткової заробітної плати для галузі переробки продукції рослинництва,
Сдопзп = 3543*0,08=283,44 грн.
Таблиця 1 —  Основна заробітна плата працівників сховища за сезон зберігання

Виробничі працівники Витрата робочого часу, грн Тарифна ставка, грн./год Основна заробітня плата, грн
Водій електронавантажувача 350 2,2 770
Оператор вент. установки 870 2,5 2175
Підсобні 460 1,3 598
Разом 1650 3543

Відрахування від заробітної плати, гри:
Свідр= 0,35 (Спр + Сд),
Свідр = 0,35 * (3543+283,44)=1339,2 грн.
Звідси
Спзп = 3543+283,44+1339,2=5165,7 грн.
Вартість утримання основних виробничих фондів Сутр наведені в табл. 2.
Таблиця 2 —  Вартість утримання основних виробничих фондів

Назва статей витрат Річні витрати, грн.
1 2
1 2
Амортизація будівлі 3375
Амортизація обладнання 2850
Ремонт будівлі 2025
Ремонт обладнання 950
Силова витрата електроенергія 2150
Витрата енергії на освітлення і вентиляцію 360
Вода для виробничих і побутових потреб 980
Охорона праці 860
Загальна сума 13550

Загальновиробничі накладні витрати, грн:
Сзв = kзв * С3п,
kзв = 0,8 — коефіцієнт відрахувань загальновиробничих накладних витрат,
Сзв = 0,8 * 3543=2834,4 грн
Звідси
Сзб = 3543+13550+283,44=17376,44 грн
Вартість зберігання сої буде становити 17376,44 гривні.
Розрахунок переробки сої
Визначаємо об’єм продукції що поступає на зберігання та переробку
Згідно технологічної карти, об’єм зерна, що переробляється на молоко
Qс = 182 т
Об’єм виробленої продукції
Q =  Qс ×В,
де В – коефіцієнт, який враховує співвідношення води  і  зерна в молоці В=4,3.
Q = 182×4,3=782,6 т.
Визначаємо річний фонд робочого часу установки виробництва соєвого молока
Трф = nзм×Тзм ,
де nзм – кількість робочих змін роботи установки протягом року, nзм=180;
Тзм – тривалість зміни, Тзм=7год.
Трф = 180×7=1260 години
Визначаємо річну витрату електроенергії
Еел = Трф×Егод ,
де Е – годинне споживання електроенергії технологічною лінією
Е = 32,8 кВт/год
Еел = 1260×32,8 = 41328 кВт⁄год
Капіталовкладення або вартість установки виробництва соєвого молока і вентиляторної установки
К =45600 грн.
Розрахунок експлуатаційних витрат.
Амортизаційні відрахування і відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування
А= К×Ат ,
де Ат – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ат = 0,05
А =45600×0,05 =780 грн.


Вартість електроенергії
Велел×Цел, грн.
де Цел – вартість однієї кіловат-години електроенергії, Цел=0,38грн
Вел = 41328×0,38=15704 грн.


Оплата праці обслуговуючого персоналу
Опрф×(ΣПрп×tn+np1×tn1)×Kн ,
де  Прп – кількість працівників n-ої трифної ставки
tn – тарифна ставка n-го розряду;
Кн – коефіцієнт нарахувань, Кн=0,55;
npІІІv = 2 працівники;
npІvІv =1 працівників;
npІІ =1 працівники;
tnІІ = 4,45 грн.
tnv = 5.51 грн.
tnІІ = 2,84 грн.
Оп =1260×1×4,50×0,55= 3118,5 грн.


Загальна сума експлуатаційних витрат
Ев = А+Велпзб,
Ев = 780+15704+3118,5+17376,44 =37978,9 грн.
Визначаємо розмір приведених витрат
ПВ = ЕВ + Ен×К,
де Ен – нормативний коефіцієнт капіталовкладень, Ен=0,15грн.
ПВ =37948,9+0,15×45600 = 47800 грн.
Визначаємо собівартість одиниці продукції
Cn=QcCc+Пв/Q
де  Сс – вартість сировини необхідної для виготовлення одиниці продукції; приймаємо Сс = 1400 грн/т.
Визначаємо прибуток від реалізації одиниці продукції
П= Ц-Сп,
де Ц – мінімальна реалізаційна ціна одиниці продукції: Ц = 513 грн
П=513-387=126 грн/т.
Визначаємо валовий дохід від реалізації продукції
D= П×Q,
D= 126×782,6 = 98608 грн.
Визначаємо термін окупності капіталовкладень
То = К/Dроків ,
То =45600/9860,8 =0,46 року,
Термін окупності капіталовкладень 0,46 року.

Прокомментировать первым

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: