Розрахунок собівартості зберігання насіння сої.

Економічне обгрунтування проекту

Розрахунок собівартості зберігання

Вартість зберігання насіння сої, грн.

Сзб = Спзп + Сутр+ Сзв,

де Спзп — повна заробітна плата виробничих працівників; Сутp — вартість утримання основних виробничих фондів;

Сзв — загальновиробничі накладні витрати. Повна заробітна плата виробничих працівників, грн.

Спзп = Сзп + Сдоп.зп + Свщр,

де   Сзп — основна заробітна плата виробничих працівників;

Сдопзп — додаткова заробітна плата працівників;

Свщр — відрахування від заробітної плати.

Основна заробітна плата працівників сховища за сезон зберігання   і переробки сої на основі технологічної карти наведена в таблиці 1.

Додаткова заробітна плата працівників, грн:

Сдоп.зп — Кдоп.зп * Сзп,

де Кдопзп = 0,08 — коефіцієнт додаткової заробітної плати для галузі переробки продукції рослинництва,

Сдопзп = 3543*0,08=283,44 грн.

Таблиця 1 —  Основна заробітна плата працівників сховища за сезон зберігання

Виробничі працівники Витрата робочого часу, грн Тарифна ставка, грн./год Основна заробітня плата, грн
Водій електронавантажувача 350 2,2 770
Оператор вент. установки 870 2,5 2175
Підсобні 460 1,3 598
Разом 1650 3543

Відрахування від заробітної плати, гри:

Свідр= 0,35 (Спр + Сд),

Свідр = 0,35 * (3543+283,44)=1339,2 грн.

Звідси

Спзп = 3543+283,44+1339,2=5165,7 грн.

Вартість утримання основних виробничих фондів Сутр наведені в табл. 2.

Таблиця 2 —  Вартість утримання основних виробничих фондів

Назва статей витрат Річні витрати, грн.
1 2
1 2
Амортизація будівлі 3375
Амортизація обладнання 2850
Ремонт будівлі 2025
Ремонт обладнання 950
Силова витрата електроенергія 2150
Витрата енергії на освітлення і вентиляцію 360
Вода для виробничих і побутових потреб 980
Охорона праці 860
Загальна сума 13550

Загальновиробничі накладні витрати, грн:

Сзв = kзв * С3п,

kзв = 0,8 — коефіцієнт відрахувань загальновиробничих накладних витрат,

Сзв = 0,8 * 3543=2834,4 грн

Звідси

Сзб = 3543+13550+283,44=17376,44 грн

Вартість зберігання сої буде становити 17376,44 гривні.

Розрахунок переробки сої

Визначаємо об’єм продукції що поступає на зберігання та переробку

Згідно технологічної карти, об’єм зерна, що переробляється на молоко

Qс = 182 т

Об’єм виробленої продукції

Q =  Qс ×В,

де В – коефіцієнт, який враховує співвідношення води  і  зерна в молоці В=4,3.

Q = 182×4,3=782,6 т.

Визначаємо річний фонд робочого часу установки виробництва соєвого молока

Трф = nзм×Тзм ,

де nзм – кількість робочих змін роботи установки протягом року, nзм=180;

Тзм – тривалість зміни, Тзм=7год.

Трф = 180×7=1260 години

Визначаємо річну витрату електроенергії

Еел = Трф×Егод ,

де Е – годинне споживання електроенергії технологічною лінією

Е = 32,8 кВт/год

Еел = 1260×32,8 = 41328 кВт⁄год

Капіталовкладення або вартість установки виробництва соєвого молока і вентиляторної установки

К =45600 грн.

Розрахунок експлуатаційних витрат.

Амортизаційні відрахування і відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування

А= К×Ат ,

де Ат – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ат = 0,05

А =45600×0,05 =780 грн.


Вартість електроенергії

Велел×Цел, грн.

де Цел – вартість однієї кіловат-години електроенергії, Цел=0,38грн

Вел = 41328×0,38=15704 грн.


Оплата праці обслуговуючого персоналу

Опрф×(ΣПрп×tn+np1×tn1)×Kн ,

де  Прп – кількість працівників n-ої трифної ставки

tn – тарифна ставка n-го розряду;

Кн – коефіцієнт нарахувань, Кн=0,55;

npІІІv = 2 працівники;

npІvІv =1 працівників;

npІІ =1 працівники;

tnІІ = 4,45 грн.

tnv = 5.51 грн.

tnІІ = 2,84 грн.

Оп =1260×1×4,50×0,55= 3118,5 грн.


Загальна сума експлуатаційних витрат

Ев = А+Велпзб,

Ев = 780+15704+3118,5+17376,44 =37978,9 грн.

Визначаємо розмір приведених витрат

ПВ = ЕВ + Ен×К,

де Ен – нормативний коефіцієнт капіталовкладень, Ен=0,15грн.

ПВ =37948,9+0,15×45600 = 47800 грн.

Визначаємо собівартість одиниці продукції

Cn=QcCc+Пв/Q

де  Сс – вартість сировини необхідної для виготовлення одиниці продукції; приймаємо Сс = 1400 грн/т.

Визначаємо прибуток від реалізації одиниці продукції

П= Ц-Сп,

де Ц – мінімальна реалізаційна ціна одиниці продукції: Ц = 513 грн

П=513-387=126 грн/т.

Визначаємо валовий дохід від реалізації продукції

D= П×Q,

D= 126×782,6 = 98608 грн.

Визначаємо термін окупності капіталовкладень

То = К/Dроків ,

То =45600/9860,8 =0,46 року,

Термін окупності капіталовкладень 0,46 року.