Економічне обгрунтування проекту технологічної лінії виробництва олії.

Зразок  — Економічного обгрунтування проекту  технологічної лінії виробництва олії.

1. Визначаємо об’єм продукції що переробляється.

Qс= П×У

де П –площа посіва соняшнику, П=185га;

У – урожайність соняшнику, У=1,25т.

Qс = 185 × 1,25 = 231,25т

Об’єм виробленої продукції.

Q =  Qс ×В

де В – вихід олії, беремо із середньостатичних даних В=0,3 (30% ).

Q = 231,25×0,3=69,375л.

2. Визначаємо річний фонд робочого часу технологічної лінії виробництва олії.

Трф = nзм×Тзм

де nзм – кількість робочих змін роботи лінії протягом року, nзм=180;

Тзм – тривалість зміни, Тзм=7год.

Трф = 180×7=1260 години

3. Визначаємо річну витрату електроенергії

Ееп = Трф×Егод

де Е – годинне споживання електроенергії технологічною лінією

Е = 15кВт/год

Еел = 1260×15 = 18900 кВт⁄год

4. Капіталовкладення і вартість технологічної лінії виробництва олії.

К = 90000 грн.

5. Розрахунок експлуатаційних витрат.

5.1. Амортизаційні відрахування і відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування.

А= к×ат

де ат – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань ат = 0,05

А = 90000×0,05 =4500 грн.

5.2. Вартість електроенергії

Велел×Цел; грн.

деЦел – вартість однієї кіловат-години електроенергії, Цел=0,33грн.

Вел = 18900×0,33=6237 грн.

5.3. Оплата праці обслуговуючого персоналу

Опрф×(ΣПрп×tn+np1×tn1)×Kн

де, Прп – кількість працівників n-ої трифної ставки

tn – тарифна ставка n-го розряду;

Кн – коефіцієнт нарахувань, Кн=0,55

npІІІv = 2 працівники

npІvІv =1 працівників

npІІ =1 працівники

tnІІ = 4,45 грн.

tnv = 5.51 грн.

tnІІ = 2,84 грн

Оп =1260×(2×4,50+1×5,51+1×2,84)×0,55= 12023,55 грн.

6. Загальна сума експлуатаційних витрат

Ев = А+Велп

Ев = 4500+6237+12023,55 =22760,55грн.

6.1. Визначаємо розмір приведених витрат

ПВ = ЕВ + Ен×К

де Ен – нормативний коефіцієнт капіталовкладень, Ен=0,15грн.

ПВ =22760,55+0,15×90000 = 36260,55 грн.

7. Визначпємо собівартість одиниці продукції:

Сп = Ссв/Q

де, Сс – вартість сировини необхідної для виготовлення одиниці продукції; приймаємо Сс = 1,4 грн.

Сп = 1,4+36260,55/3360000 = 0,39 грн.

7.1. Визначаємо прибуток від реалізації одиниці продукції

П= Ц-Сп=4,80-0,39=4,41 грн.

де, Ц – мінімальна реалізаційна ціна одиниці продукції: Ц = 4,80

8.  Визначаємо валовий дохід від реалізації продукції

D= П×Q

D= 4,41×4375 = 19293,75 грн.

9. Визначаємо термін окупності капіталовкладень

То = к/D років

То = 350000/19293,75 = 1,8 роки

Термін окупності капіталовкладень 2 роки.