Економічне обгрунтування проекту технологічної лінії виробництва олії.

Зразок  — Економічного обгрунтування проекту  технологічної лінії виробництва олії.


1. Визначаємо об’єм продукції що переробляється.
Qс= П×У
де П –площа посіва соняшнику, П=185га;
У – урожайність соняшнику, У=1,25т.
Qс = 185 × 1,25 = 231,25т
Об’єм виробленої продукції.
Q =  Qс ×В
де В – вихід олії, беремо із середньостатичних даних В=0,3 (30% ).
Q = 231,25×0,3=69,375л.
2. Визначаємо річний фонд робочого часу технологічної лінії виробництва олії.
Трф = nзм×Тзм
де nзм – кількість робочих змін роботи лінії протягом року, nзм=180;
Тзм – тривалість зміни, Тзм=7год.
Трф = 180×7=1260 години
3. Визначаємо річну витрату електроенергії
Ееп = Трф×Егод
де Е – годинне споживання електроенергії технологічною лінією
Е = 15кВт/год
Еел = 1260×15 = 18900 кВт⁄год
4. Капіталовкладення і вартість технологічної лінії виробництва олії.
К = 90000 грн.
5. Розрахунок експлуатаційних витрат.
5.1. Амортизаційні відрахування і відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування.
А= к×ат
де ат – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань ат = 0,05
А = 90000×0,05 =4500 грн.
5.2. Вартість електроенергії
Велел×Цел; грн.
деЦел – вартість однієї кіловат-години електроенергії, Цел=0,33грн.
Вел = 18900×0,33=6237 грн.
5.3. Оплата праці обслуговуючого персоналу
Опрф×(ΣПрп×tn+np1×tn1)×Kн
де, Прп – кількість працівників n-ої трифної ставки
tn – тарифна ставка n-го розряду;
Кн – коефіцієнт нарахувань, Кн=0,55
npІІІv = 2 працівники
npІvІv =1 працівників
npІІ =1 працівники
tnІІ = 4,45 грн.
tnv = 5.51 грн.
tnІІ = 2,84 грн
Оп =1260×(2×4,50+1×5,51+1×2,84)×0,55= 12023,55 грн.
6. Загальна сума експлуатаційних витрат
Ев = А+Велп
Ев = 4500+6237+12023,55 =22760,55грн.
6.1. Визначаємо розмір приведених витрат
ПВ = ЕВ + Ен×К
де Ен – нормативний коефіцієнт капіталовкладень, Ен=0,15грн.
ПВ =22760,55+0,15×90000 = 36260,55 грн.
7. Визначпємо собівартість одиниці продукції:
Сп = Ссв/Q
де, Сс – вартість сировини необхідної для виготовлення одиниці продукції; приймаємо Сс = 1,4 грн.
Сп = 1,4+36260,55/3360000 = 0,39 грн.
7.1. Визначаємо прибуток від реалізації одиниці продукції
П= Ц-Сп=4,80-0,39=4,41 грн.
де, Ц – мінімальна реалізаційна ціна одиниці продукції: Ц = 4,80
8.  Визначаємо валовий дохід від реалізації продукції
D= П×Q
D= 4,41×4375 = 19293,75 грн.
9. Визначаємо термін окупності капіталовкладень
То = к/D років
То = 350000/19293,75 = 1,8 роки
Термін окупності капіталовкладень 2 роки.