Наслідки забруднення природних вод.

Антропогенна евтрофікація вод з її екологічними наслідками викликає великі збитки в областях економічної та соціальної сфер. Це особливо помітно, коли мова йдеться про рекреаційне використання узбережжя та самих водойм. «Цвітіння » води звичайні й прийнятні для людини органолептичні властивості. Вода стає бурою або коричневою, слизькою на дотик, з неприємним запахом. Із цвітучої води потрапляють в атмосферу аерозольні частки, які містять токсичні речовини.
Збільшення мутності води внаслідок масового розмноження фітопланктону знижує освітленість дна та погіршує або виключає можливість розвитку донних водоростей-макрофітів — основного генератора кисню в прибережній зоні водоймищ, кормової бази багатьох видів тварин.
Підвищення концентрації органічної речовини у воді, послаблення сонячної радіації, зменшення чисельності тварин-фільтратів та інших водних «санітарів», в результаті заморів створюються умови для подальшого успішного розмноження у воді та на дні патогенних мікроорганізмів. Це — вже пряма загроза здоров’ю людини.
Антропогенна евтрофікація охопила більшість прибережних районів, традиційних для масового туризму, рекреації та талассотерапії (на Чорному морі це, перш за все, північно-західний курортний район, узбережжя Румунії та Болгарії й багатьох не морських курортів).
В зв’язку з широким розповсюдженням евтрофікації у воді слід звернути увагу на ту суттєву обставину, що вода, яка містить високу кількість організмів фітопланктону, біля поверхні має температуру на 2-3° вищу, ніж вода, бідна на планктон, в цих самих умовах. Відомо також, що організми рослинного та тваринного планктону рухом своїх джгутиків прискорюють випаровування води в 2-3 рази. Таким чином, до числа екологічних наслідків евтрофікації слід внести й вплив на механізми кліматоутворюючих процесів.
Можна виділити чотири напрямки безпосереднього впливу антропогенної евтрофікації на людину та її діяльність:
• дія на саму людину (санітарно-гігієнічні аспекти);
• дія на сільськогосподарських та диких тварин;
• зміна рибопродуктивності;
• додаткові водогосподарські інженерно-технічні заходи. До числа особливостей антропогенної евтрофікації можна віднести ряд негативних явищ:
замори, погіршення видового складу риб й утворення токсикантів, які викликають гафську хворобу.
Замори є наслідком різкого зменшення вмісту кисню в глибинних шарах води в результаті масового розвитку планктону, що часто називають «цвітінням» води, вони приводять до суттєвих змін водних екосистем. Людиною ж фіксується лише масова загибель риб.
Для антропопогенної евтрофікації прісноводних водоймищ характерні радикальні зміни в структурі зоопланктону й іхтиоцинозі, які виражаються в заміні довгоциклових і великих на дрібні й короткоциклові. Це веде до підвищення біопродуктивності водоймища і у ряді випадків до збільшення біомаси у них, але відбувається заміна цінних промислових риб малоцінними, які здатні до великої  швидкості відтворення. У результаті цього на перших етапах евтрофікації водних об’єктів спостерігається приріст рибопродуктивності, а у подальшому її ході — погіршення видового складу. На пізніх етапах антропогенної евтрофікації відбувається зменшення рибних запасів в зв’язку з погіршенням кисневого режиму, а в гіпертрофних озерах ці   запаси практично зникають.
Гафська хвороба або під іншими назвами: юксовська хвороба, сартланська хвороба, аліментарний міозит — викликана токсикантами, що виділяються планктонними водоростями за їх масового розвитку. Відмічається виділення токсикантів синьозеленими водоростями головним чином двох родів — Microcystis й Anabaena, a також деякими іншими групами водоростей й попутніми їм бактеріями. У всіх випадках токсичні ефекти були пов’язані з «цвітінням» води. Гафська хвороба уражувала головним чином теплокровних тварин, які змушені приймати воду з водоймищ, що «зацвіли», тоді коли людина, яка уникала таких водоймищ, частіше отруювалася виловленою з них рибою (планктонофагами й хижаками). Найбільш повні для свого часу дані загибелі тварин в результаті отруєння токсикантами, з’явились ще у середині 50-х років (Schwimmer D., Schwimmer М., 1955 р.)
Такі прямі  наслідки наслідки  “цвітіння”  води  на  пізніх стадіях антропогенної  евтрофікації  водних  об’єктів відзначається  в  умовах  помірного  клімату.Окрім того  “цвітіння”  води на пізніх  стадіях має ще непрямий  (побічний) ефект  — оскільки  під  час масового розвитку  водоростей
збільшується рН води складаються благоприємні умови для розвитку мікрофлори, в тому числі й патогенної. З цим пов’язують вибухи захворювання холерою. Зазначалось, що в багатьох випадках масових захворювань холерою Ель-Тор, яка охопила 35 країн Європи (1970-1971 рр), були пов’язані з озерними районами, приморськими містами або ділянками річок з сповільненим водообміном, й ці хвилі захворювань проходили в найбільш теплі місяці в період «цвітіння» води.
Антропогенна евтрофікація водних об’єктів тягне за собою порушення нормального ритму роботи водопроводів й водоочисних споруд, що суттєво впливає на економіку питного та технічного водопостачання. Збільшення біомаси фітопланктону у воді, що використовують у технічних чи побутових цілях, ускладнює очистку, не гарантуючи при цьому повного вивільнення її від клітин водоростей та їх метаболітів. У період «цвітіння» води вдається вивільнити від 11 до 70 % водоростей.
Під час «цвітіння» води завдається також шкоди технічному водопостачанню. Коли концентрація зависі помітно зростає, на стінках трубопроводів теплообмінних пристроїв осідає до 3-6 тон речовин за добу.
Отже процес антропогенної евтрофікації несе з собою небезпеку як господарській діяльності людини, так, безпосередньо чи посередньо, для самої людини. Тому необхідно докласти всіх зусиль до вирішення цієї проблеми.