Іноземна мова як навчальний предмет

Цілі та зміст навчання а початковому, середньому та старшому ступені
На початковому ступені закладаються основи володіння іноземної мови: формуються слуховимовні, лексичні, граматичні та орфографічні навички, розвиваються вміння в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в межах вимог програми для середньої школи. Аналіз вимог програми свідчить про пріоритет мети навчання усного мовлення. Усна основа організації навчального процесу з іноземних мов, як свідчать результати методичних досліджень, позитивно впливає на розвиток навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності.
На початковому ступені учні повинні навчитись сприймати на слух усне мовлення тривалістю до 1 хвилини в близькому до нормального темпі, робити невеликі повідомлення — не менше 6 фраз, брати участь у бесіді з обсягом висловлювання кожного співрозмовника, що становить 3-4 репліки. Навчання читання проводиться на засвоєному в усному мовленні лексико-граматичному матеріалі. На цьому ступені ставиться завдання оволодіти технікою читання вголос, а також мовчки з повним розумінням змісту тексту. Стосовно письма учні повинні оволодіти графікою та орфографією іноземної мови, використовувати письмо як засіб фіксації іншомовного матеріалу та робити невеликі письмові повідомлення.
Обсяг навчального матеріалу повинен бути достатнім, щоб закласти основи володіння кожним видом мовленнєвої діяльності на елементарному комунікативні рівні. На цьому ступені учні оволодівають звуковою та графічною системами мови, найбільш поширеними граматичними явищами та словником у 500 одиниць, що засвоюються активно.

Враховуючи характер та обсяг роботи, яка необхідна для досягнення вимог програми, на іноземну мову на цьому ступені дається найбільша кількість годин у порівнянні з іншими ступенями.
Загальноосвітня функція іноземної мови велика:
1) Учні вчаться володіти другою мовою, відповідно новими засобами для вираження думок.
2) Вивчення іноземної мови допомагає краще усвідомити рідну:
— відмінність німецької мови у звучанні від рідної;
— довгі і короткі голосні, від яких залежить значення слова
— звуки, які подібні (p, b, f, k, g, m), відрізняються (t, d, l, n, ò, tò ) і відсутні в українській мові (q, , ŋ, h, w);
— інтонація німецького речення.
Знайомляться з новими граматичними явищами:
— означений і неозначений артикль;
— відсутність роду у іменників;
— прикметники не змінюються за родом і числом;
— бідність дієслівних закінчень в німецькій мові в залежності від особи;
— незвичайність передачі дій (неозначені, тривалі, доконані часи).