Енергетичні об’єкти є одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря, природних вод і грунтів

Енергетичні об’єкти є одним з основних джерел впливу на навколишнє природне середовище. Вони зумовлюють забруднення атмосферного повітря, природних вод і грунтів. У той самий час вони є одним з основних факторів життєзабезпечення населених пунктів.
Найбільше забруднюючих речовин надходить в атмосферу від енергетичних установок, що працюють на вуглеводневому паливі (вугілля, мазут, природний газ). При спалювані різних видів палива в повітря викидаються нетоксичні речовини – двооксид вуглецю і водяна пара. Крім того викидаються шкідливі речовини, такі як окис вуглецю, оксиди азоту і сірки, сажа, вуглеводні, частинки твердого палива. Також, в атмосферу надходить канцерогенний бенз(а)пірен.
При спалювані твердого палива утворюється велика кількість золи, двооксиду сірки, оксидів азоту. Димові гази, що утворюються при спалювані мазуту, містять оксиди азоту, сполуки ванадію і натрію, газоподібні і тверді продукти неповного згоряння палива. Перехід теплоенергетичних установок на рідке паливо значно зменшує золоуворення, але практично не впливає на викиди оксидів сірки, так як мазут містить два і більше відсотки сірки.
При спалювані природного газу димові викиди містяться оксиди азоту і сірки. Слід відмітити, що найбільша кількість оксидів азоту утворюється саме при спалюванні природного газу.
Діяльність енергетичних об’єктів зумовлює забруднення грунтів і природних вод. Продукти спалювання вуглеводневого палива випадають на поверхню землі у вигляді твердих частинок і краплин розчинів продуктів викидів, у тому числі: кислот і кислотних оксидів, металів та їх сполук, канцерогенних і радіоактивних речовин.
Значною проблемою, що виникає при експлуатації енергетичних об’єктів, є золошлакові відходи, що утворюються при спалювання твердого палива. Вони займають тисячі гектарів земель, що приданів для сільськогосподарського використання, ними забруднюються грунти, підземні і поверхневі води, повітря. Також енергетичні об’єкти, використовуючи воду для теплообмінних процесів і впливають на якість води.