Державний контроль та економічне регулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

51156671_stakan_01Хоча водоймам властиве самоочищення воно здійсниться лише за припинення подальшого антропогенного впливу на них. Тобто потрібно контролювати ці навантаження. В зв’язку з цим, за постановою Верховної Ради України 6 червня 1995 року введено в дію Водний кодекс України, за яким здійснюється контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.
Державний контроль здійснюється Кабінетом Міністрів України, державними органами охорони навколишнього природнього середовища, іншими спеціально уповноваженими державними органами відповідно до законодавства України.
З метою забезпечення збирання, обробки та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється державний моніторинг вод.
Для забезпечення екологічної безпеки під час розміщення, проектування і будівництва нових та реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних з використанням вод, здійснюється державна громадська та інша екологічна експертиза у порядку, що визначається зоконодавством.

Спостереження за станом водного середовища в Україні проводять:
1. Контроль за станом морських вод — Державний комітет гідрометеорології України.
2. Радіологічний та гідрохімічний контроль якості води в місцях водозаборів, на водогосподарських системах, контроль меліоративного стану грунтів, прибережних вод — Державне водогосподарство України.
3. Контроль за станом підземних вод — Державний комітет гідрології України.
4. Контроль за якістю питтевої води та санітарно-гігієнічним станом морських, поверхневих, ґрунтових вод — Міністерство охорони здоров’я.
5. Контроль за джерелами скидів та якістю промислових вод — Міністерство охорони навколишнього середовища.
А також здійснюється економічне регулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо
забезпечення раціонального використання і охорони вод і а відтворення водних ресурсів.
Організаційно-економічні заходи щодо забезпечені раціонального використання охорони вод та відтворення водних ресурсів передбачають:
1) видачу дозволів на спеціальне водокористування;
2) встановлення нормативів плати і розмірів платежів за забір води та скидання забруднюючих речовин;
3) встановлення нормативів плати і розмірів платежів за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту;
4) надання водокористувачам податкових, кредитні та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій здійснення відповідно до законодавства інших заходів що зменшують негативний вплив на води;
5) відшкодування у встановленому порядку збитків заподіяних водним об’єктам у разі порушення ним законодавства.

Стаття 30. Плата за спеціальне водокористування
Плата за спеціальне водокористування справляється з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає плату за забір води з водних об’єктів та за скидання них забруднюючих речовин.
Розмір плати за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти визначається на основі нормативів плати, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.
Нормативи плати за спеціальне водокористування і порядок справляння таких платежів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. Плата за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
Підприємства, установи і організації гідроенергетики та водного транспорту здійснюють плату за діяльність, пов’язану з необхідністю басейнового регулювання водних ресурсів та здійсненням заходів щодо попередження ліквідації наслідків шкідливої дії вод (берегоукріплення, захист від підтоплення територій).
Зазначена плата не звільняє підприємства, установи організації від плати за спеціальне водокористування.
Нормативи плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту та порядок відправляння такої плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Розподіл платежів за спеціальне во¬докористування та користування во¬дами для потреб гідроенергетики і вод¬ного транспорту
Платежі за забір води з водних об’єктів загальнодержавного значення зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 80 відсотків, до бюджету автономної Республіки Крим та бюджетів областей — в розмірі 20 відсотків.
Платежі за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 100 відсотків.
Платежі за забір води з водних об’єктів місцевого значення в повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів відповідних Рад народних депутатів.
Розподіл та порядок використання платежів за осідання забруднюючих речовин у водні об’єкти та за їх надлімітний забір води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані водним об’єктам збитки, визначаються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Всі зазначені платежі спрямовуються на здійснення заходів щодо охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об’єктів у належному стані, а також на виконання робіт, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків.
Окрім цього приймають рішення, щодо проблеми забруднення вод, на міжнародному рівні. Прикладом може бути регіональний проект за участю урядів Болгарії, Ромунії, Росії, Туреччини та України: RER/92/G31/B/G1/31 Управління станом довкілля та захист Чорного моря. Підписано ЗО червня 1993 p. у Варні, Болгарія. Проект було розраховано на 3 роки (1993-1995). Фінансувався глобальним екологічним фондом у співпраці з Програмою розвитку 00Н, Програмою охорони навколишнього природного середовища 00Н та Світовим банком.

Існує також стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод та від творені водних ресурсів.

Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі використаиня і охорони вод та відтворення водних ресурсів
Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно- гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення комплексу взаємопов’язаних нормативних документів, які визначають взаємопогоджені вимоги до об’єктів, що підлягають стандартизації і нормуванню.

Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
До комплексу нормативних документів із стандартизації в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів входять документи, які містять основні положення;
терміни та поняття, класифікації;
методи, методики та засоби визначення складу та властивостей вод;
вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації та прогнозування кількісних і якісних показників стану вод;
вимоги щодо раціонального використання та охорони вод у галузевих стандартах та технічних умовах на процеси, продукцію і послуги;
метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;
інші нормативи із стандартизації в цій галузі.
Нормативні документи із стандартизації в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів розробляються та затверджуються в порядку, що встановлюється законодавством.

Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
У галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів встановлюються такі нормативи;
1) нормативи екологічної безпеки водокористування;
2) екологічний норматив якості води водних об’єктів;
3) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
4) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти,
5) технологічні нормативи використання води. Законодавством України можуть бути встановлені й інші нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стаття36. Нормативи екологічної безпеки водокористування
Для оцінки можливостей використання води з водних об’єктів для потреб населення та галузей економіки встановлюються нормативи, які забезпечують безпечні умови водокористування, а саме:
гранично допустимі концентрації речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;
гранично допустимі концентрації речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для потреб рибного господарства;
допустимі концентрації радіоактивних речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.
У разі необхідності для вод водних об’єктів, які використовуються для лікувальних, курортних, оздоровчих, рекреаційних та інших цілей, можуть встановлюватись більш суворі нормативи екологічної безпеки во-докористування.
Нормативи екологічної безпеки водокористування розробляються і затверджуються:
Міністерством охорони здоров’я України та Націо¬нальною комісією з радіаційного захисту населення Ук¬раїни — для водних об’єктів, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;
Міністерством рибного господарства України — для водних об’єктів, вода яких використовується для потреб рибного господарства.
Нормативи екологічної безпеки водокористування вводяться в дію за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Стаття 37. Екологічний норматив якості води водних об’єктів
Для оцінки екологічного благополуччя водних об’єктів та визначення комплексу водоохоронних заходів встановлюється екологічний норматив якості води, який містить науково обгрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні). При цьому ступінь забрудненості водних об’єктів визначається відпо¬відними категоріями якості води.
Екологічний норматив та категорії якості води водних об’єктів розробляються і затверджуються Міністерством охорони навколишнього природного середови¬ща та ядерної безпеки України і Міністерством охорони здоров’я України.

Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.
Порядок розробки та затвердження нормативів граничне допустимого скидання та перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом Мі¬ністрів України.

Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти
Для оцінки екологічної безпеки виробництва вста¬новлюються галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти, тобто нор¬мативи гранично допустимих концентрацій речовин у стічних водах, що утворюються в процесі виробництва одного виду продукції при використанні однієї і тієї ж сировини.
Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти, розробляються та затверджуються відповідними міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Стаття 40. Технологічні нормативи використан¬ня води
Для оцінки та забезпечення раціонального ви¬користання води у галузях економіки встановлюються технологічні нормативи використання води, а саме:
поточні технологічні нормативи використання води — для існуючого рівня технологій;
перспективні технологічні нормативи використання води — з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій.